HOŞGELDİNİZ

Doğal ekosistemlerde bir yandan sürdürülebilirliğinin sağlanması, diğer yandan insanlara sunduğu imkanlarından faydalanılması açısından ekosistemlerin bir plan ve program ölçeğinde değerlendirmeye alınması büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda ekosistemlerin sınıflandırılması ve onları oluşturan canlı toplumlarının şekillenmesinde etkili olan çevresel faktörlerin bilinmesi gerekmektedir. Bu aşamada konuyla ilgili olarak biyoloji, ziraat, orman, su ürünleri gibi temel alanlar başta olmak üzere canlı toplumlarını çalışma konusu olarak seçen tüm araştırmacı ve/veya genç araştırmacı adaylarının (Lisansüstü Öğrencileri) ihtiyaç duyduğu en temel bilgi ise uygun analitik yöntemlerin ne olacağı konusudur. Buradan hareketle söz konusu bu proje kapsamında doğada canlı toplumlarının analitik yöntemlerle değerlendirilmesi aşamasında kullanılan en yaygın teknikler olan kümeleme analizleri (birliktelik analizi/Associated Analysis, kümeleme analizi/Cluster Analysis, iki yönlü gösterge analizi/TWINSPAN) ve ordinasyon teknikleri (uyum analizi/RA, eğilimsiz uyum analizi/DCA, kanonik uyum analizi/CCA, Bray-Curtis yöntemi, metrik olmayan çok boyutlu ölçeklendirme testi/NMDS, temel bileşenler analizi/PCA) temelinde bir eğitim planlanmıştır.

 

Eğitim temel olarak beş aşamayı kapsamaktadır. Bu aşamalar sırasıyla şu şekilde planlanmıştır;

 

1- Projenin ilk aşamasında katılımcılara ekosistemler ve ekosistem bileşenleri hakkında genel bilgiler verilerek, ekosistemleri (sucul veya karasal) oluşturan canlı toplumlarının sınıflandırılması aşamasında uygun envanter teknikleri ile veri temini ve verilerin sayısal hale dönüştürülmesi aşamaları aktarılacaktır.

2- İkinci aşamada çeşitli ekosistemlerden örnek olarak seçilen canlı toplumlarına ilişkin veri setlerinin basit tasviri istatistik yöntemleri (ortalama, standart sapama, varyans, frekans vb.,) ile değerlendirmeleri yapılacaktır.

3- Projenin üçüncü aşamasında canlı toplumları konuya ilişkin en yağın objektif yöntemler olan birliktelik, kümeleme ve iki yönlü gösterge analiz yöntemleri ile gruplandırılarak, en uygun grup ayrım sayılarının belirlenmesi Çoklu Permutasyon Testi (MRPP) ve Gruplar Arası Fark Analizi (One-Way Anosim) teknikleri ile tespit edilecektir.

4- Dördüncü aşamada canlı toplumlarının oluşturulan grupları ordinasyon teknikleri (RA, DCA, PCA, CCA, NMDS) ile değerlendirmeye alınıp, buradan canlı toplumları ve çevresel faktörler arası ilişkiler irdelenecektir. Ayrıca yine bu aşamada Nitelikler Arası İlişki Analizi (ICA), İndikatör Testi (ISA) ve Kruskal Wallis yöntemi gibi temel analitik yöntemler ile proje hedef kitlesinin örnek veri setlerinden temin ettikleri ilişki boyutlarını detaylıca irdelemeleri sağlanacaktır.

5- Projenin son aşamasında ise genel bir değerlendirme yapılarak katılımcıların buradan elde ettikleri bilgileri kendi araştırma konularında nasıl kullanabilecekleri konusunda karşılıklı fikir alış verişinde bulunulacaktır. Bu aşamada her katılımcının merak ettiği konular ile ilgili olarak bizzat ikili görüş alış verişi yapılıp, konunun yaygın etkisini artırıcı çalışmaların ortaya çıkmasına katkı sağlayacak tüm bilgiler paylaşılacaktır.

 

DUYURU: Etkinlik tarihleri

2017 / 1 Çağrı döneminde TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. 23-29 Ekim 2017 tarihinde Antalya'da gerçekleştirilecektir. Etkinlik Liberty Hotels Lara tesisinde gerçekleştirilecektir. Seçilen katılımcılara SMS ve E-posta yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. Yol-Yemek-Konaklama ve Kırtasiye giderleri TUBİTAK tarafından karşılanmaktadır.

 

2017 / 2 Çağrı döneminde TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. 23-29 Aralık 2017 tarihinde Antalya'da gerçekleştirilecektir. Etkinlik LRS Hotels Port River gerçekleştirilecektir (Değişiklik olması durumunda bildirim yapıalcaktır). Seçilen katılımcılara SMS ve E-posta yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. Yol-Yemek-Konaklama ve Kırtasiye giderleri TUBİTAK tarafından karşılanmaktadır.

 

2017 / 3 Çağrı dönemi 12-18 Şubat 2018 tarihinde TÜBİTAK tarafından desteklenmesi durumunda gerçekleştirilecektir. Etkinlik Liberty Hotels Lara tesisinde gerçekleştirilecektir. Katılımcıların ve proje personelinin Yol-Yemek-Konaklama ve Kırtasiye giderleri TUBİTAK tarafından karşılanmaktadır.