Bilimsel araştırmalar, toplumun yaşam kalitesini artıran ve hayatı kolaylaştıran önemli bilgileri ortaya çıkararak, bu bilgilerin toplum içinde paylaşılmasına ve kullanılmasına olanak sağlar. Bilimsel araştırmalar, disiplinler arası bir yaklaşımla çeşitli konularda derinlemesine analizler yapar ve elde edilen bilgileri sistematik bir şekilde sunar. Bu, toplumun genel bilgi düzeyini artırmanın yanı sıra, problemlere daha etkili çözümler bulunmasına da katkı sağlar. Dolayısıyla, bilimsel araştırmalar, sadece bireyin kendi bilgi düzeyini artırmakla kalmaz, aynı zamanda toplumun genel olarak daha bilinçli, bilgili ve çözüm odaklı bir hale gelmesine katkıda bulunur.

 

Bilimsel araştırma projeleri ise, bilimsel araştırmaların temel araçlarındandır. Bilimsel bir proje, önceden belirlenmiş bir süre içerisinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilintili amaç ve hedefleri olan, uygulanması durumunda birtakım ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır. İyi bir bilimsel araştırma projesi, araştırmacının konuyla ilgili temel bilgileri anlamasını, araştırma sorularını belirlemesini, etkili bir metodoloji geliştirmesini, veri toplama ve analiz aşamalarını içermelidir. Bilimsel bir proje hazırlanırken temel basamaklar verilen alanda araştırılabilir bir problem konusu oluşturulması, problemin araştırılabilir hale dönüştürülmesi, proje amacının belirlenmesi, proje araştırma metodolojisinin oluşturulması, toplanan verilerin analiz edilmesi, sonuç ve önerilerin yazılması biçimindedir.

 

Doğa bilimleri genel olarak gözlem ve deneylerden elde edilen ampirik kanıtlara dayanarak doğal olayların tanımlanması, anlaşılması ve tahmin edilmesiyle ilgilenen bilim dallarını kapsamaktadır. Ayrıca, doğa bilimleri, gözlem ve deneylerden farklı olarak istatistiksel veya matematiksel modelleri, analiz yöntemlerini ve teorik çerçeveleri de kullanarak dünyayı anlamayı amaçlamaktadır. Doğa bilimleri arasında, kimya, biyoloji, jeoloji, meteoroloji, astronomi ve ekoloji gibi disiplinler bulunur. Her biri kendi özel alanlarına odaklanarak doğanın farklı yönlerini incelemektedir. Doğa bilimleri, bilim yöntemini kullanarak, sistemli ve kontrollü deneyler yaparak, veri toplayarak ve bu verileri analiz ederek bilgi üretmektedir. Bu bilgi, doğal olayları açıklamak, tahmin etmek ve kontrol etmek için kullanılmaktadır. Doğa bilimcileri genellikle yeni teoriler geliştirir, mevcut teorileri test eder ve bilimsel bilgiyi genişletmek için bilimsel araştırma projeleri ile araştırmalarını destekleme ihtiyacı duyarlar. Doğa bilimcilerin bilimsel araştırma projesi hazırlarken karşılaştığı özellikle saha çalışmasına dayanan aaraştırma projelerinde iş takvimi oluşturma, veri toplama araçlarını belirleme, doğru hipotez oluşturma ve verilerin analizi için doğru yöntemleri seçme, literatür taramasını eksiksiz tamamlama, proje risk ölçütlerini doğru belirleme ve ikincil plan oluşturma gibi temel kavramları dikkate alması oldukça önemlidir.

 

Bu etkinliğin temel amacı, doğa bilimlerinde hazırlanan araştırma projelerinin başlangıcından bitişine kadar olan tüm aşamalarda araştırmacılara rehberlik etmek ve dikkat edilmesi gereken noktaları uygulamalı olarak anlatmaktır. Projenin hedef kitlesini doğa bilimlerinde araştırma yapan …. oluşturmaktadır.

 

 

Etkinliğin amacı;

 • İlk olarak projenin genel kavram ve düzeni nasıl olmalı, amaç ve hedef belirleme kriterleri,
 • Proje konusu belirleme ve seçiminde nelere dikkat edilmeli,
 • Projenin neden önemli olduğunu ve çözmeyi hedeflediği durumların literatür ve mevcut uygulamalarla kıyaslanarak ortaya konması,
 • Projenin yapılabilirliği açısında konu ve kapsamının sınırlarının nasıl çizilmesi gerektiği,
 • Literatür taraması nasıl yapılmalıdır? sorusunun anlatılması,
 • Projenin yapılabilirliği açısında süre belirlemenin önemi,
 • Proje konu ve kapsamının hitap ettiği ilgi gruplarının nasıl belirlenmesi,
 • Proje planlamasının nasıl yapılması gerektiğinin anlatılması,
 • Proje iş paketi tanımlamalarında dikkat edilmesi gereken hususlar,
 • Proje ekibi belirlenirken nelere dikkat edilmesi gerektiği,
 • Proje için gerekli bütçe kalemlerinin nasıl oluşturulduğu,
 • Mevcut ekipmanların projede nasıl kullanılacağının anlatılması,
 • Proje yöntemi belirlenirken nelere dikkat edilmeli,
 • Projelerde veri toplama ve analiz yöntemleri dikkat edilmesi gereken hususların anlatılması,
 • Projede B planının hangi durumlar için oluşturulması gerektiği anlatılması,
 • Proje yönetiminde dikkat edilmesi gerekenler,
 • Proje raporlarının oluşturulması,
 • Açık Kaynak Kodlu Jamovi yazılımının tanıtılması

 Hususlarında teorik ve uygulamalı eğitimlerin yapılması amaçlanmaktadır.

 

facebook

Facebook

facebook.com/xxx
twitter

Twitter

twitter.com/xxx