Doğal ekosistemlerde bir yandan sürdürülebilirliğinin sağlanması, diğer yandan insanlara sunulan imkanlardan faydalanılması açısından ekosistemlerin bir plan ve program ölçeğinde değerlendirmeye alınması büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda ekosistemlerin sınıflandırılması ve onları oluşturan canlı toplumlarının davranışlarında etkili olan çevresel faktörlerin bilinmesi gerekmektedir. Bu aşamada konuyla ilgili olarak biyoloji, ziraat, orman, su ürünleri, peyzaj, çevre bilimleri gibi temel alanlar başta olmak üzere canlı toplumlarını çalışma konusu olarak seçen tüm araştırmacı ve/veya genç araştırmacı adaylarının (Lisansüstü Öğrencileri) ihtiyaç duyduğu en temel bilgi ise uygun analitik yöntemlerin ne olacağı konusudur. Buradan hareketle söz konusu bu eğitim etkinliği kapsamında, doğada canlı toplumlarının analitik yöntemlerle değerlendirilmesi aşamasında kullanılan en yaygın teknikler olarak bilinen kümeleme (gruplandırma) analizleri ve ordinasyon (derecelendirme-ilişkilendirme) teknikleri anlatılmaktadır. Bunlardan gruplandırma analizleri sırasıyla birliktelik analizi/Associated Analysis, kümeleme analizi/Cluster Analysis ve iki yönlü gösterge analizi/TWINSPAN tekniklerini içermektedir. Ordinasyon teknikleri konusunda ise katılımcılara sırasıyla uyum analizi/RA, eğilimsiz uyum analizi/DCA, kanonik uyum analizi/CCA, Bray-Curtis ordinasyon yöntemi, metrik olmayan çok boyutlu ölçeklendirme testi/NMDS, ayrım analizi/DA ve temel bileşenler analizi/PCA yöntemleri anlatılmaktadır. 

Eğitim etkinliği temel olarak beş aşamada gerçekleşmektedir. Bu aşamalar sırasıyla şu şekilde planlanmıştır;

Etkinliğin ilk aşamasında katılımcılara ekosistemler (sucul veya karasal) ve ekosistem bileşenleri hakkında genel bilgiler verilerek, ekosistemleri oluşturan canlı toplumlarının sınıflandırılması aşamasında uygun envanter teknikleri ile veri temini ve verilerin sayısal hale dönüştürülmesi aşamaları aktarılacaktır. İkinci aşamada yine bu ekosistemlerden örnek olarak hazırlanmış olan canlı toplumlarına ilişkin veri setlerinin basit tasviri istatistik yöntemleri (ortalama, standart sapama, varyans, frekans, korelasyon ve regresyon analiz ilişkileri vb.,) ile değerlendirmeleri yapılacaktır. Projenin üçüncü aşamasında yine örnek olarak hazırlanmış veri setleri üzerinden canlı toplumları konuya ilişkin tarihsel süreç içerisinde sırasıyla en yaygın objektif yöntemler olarak bilinen birliktelik, kümeleme ve iki yönlü gösterge analiz yöntemleri ile gruplandırılacaktır. Daha sonrasında ise en uygun grup ayrım sayılarının belirlenmesi sürecinde Çoklu Permutasyon Testi (MRPP)’nin kullanımına ilişkin bilgiler aktarılacaktır. Dördüncü aşamada canlı toplumlarına ait ayrımı gerçekleştirilen gruplar ordinasyon teknikleri (RA, DCA, Bray-Curtis, NMDS, CCA, DA, PCA) ile değerlendirmeye alınıp, buradan canlı toplumları ve çevresel faktörler arası ilişkiler irdelenerek, bu analizlerin sayısal ve görsel (grafiksel) çıktılarının yorumlanması konusunda bilgiler aktarılacaktır. Ayrıca yine bu aşamada Ki-Kare testi ve Nitelikler Arası İlişki Analizi (ICA), İndikatör Testi (ISA), Kruskal Wallis ve Man Whitney U testi gibi bu yöntemlerde ihtiyaç duyulan temel analitik yöntemler aktarılacaktır. Böylece örnek veri setlerinden yapılan analizler sonucu ortaya çıkan ilişkilerin doğru yorumlanmasını sağlayacak ilave analitik yöntemler anlatılmış olacaktır. Eğitim etkinliğinin beşinci ve son aşamasında ise etkinlik koordinatörü ve eğitmenlerin katılımı ile tüm konulara ait genel değerlendirmeler yapılarak katılımcıların buradan elde ettikleri bilgileri kendi araştırma konularında nasıl kullanabilecekleri konusunda karşılıklı fikir alış verişinde bulunulacaktır. Bu esnada konuya ilişkin örnek çalışmalar aktarılarak katılımcının merak ettiği konular ile ilgili olarak görüş alış verişinde bulunulacaktır. Ayrıca, eğer mevcut ise katılımcıların kendi verileri üzerinden örnek çözümler yapılarak, konunun tam olarak anlaşılması sağlanmış olacaktır. Böylece buradan elde edilen bilgiler ile etkinliğin yaygın etkisini artırıcı çalışmaların ortaya çıkmasına katkı sağlayacak tüm bilgiler paylaşılmış olacaktır.

calender

Etkinlik tarihleri

2024 II. Çağrı: Analitik Doğa - Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri isimli bilimsel etkinliğimizin TÜBİTAK "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2024 / II. Çağrı döneminde TÜBİTAK tarafından desteklenmesi durumunda etkinliğimiz 07-12 Ekim 2024 tarihlerinde Antalya-Manavgat Royal Atlantis Beach Resort’ de gerçekleştirilecektir. Katılımcıların ve proje personelinin Konaklama, iaşe (yemek-içecek-ikramlar) ve kırtasiye giderinin tamamı, yol giderinin ise etkinlik bütçesinde ayrılan kısmı TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.

XXXX

Başvuru formu

Düzenlenecek olan etkinliğe katılacak katılımcıların yol, yemek, konaklama ve kırtasiye giderleri TÜBİTAK'ın "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı" tarafından karşılanacaktır. Başvurular elektronik ortamda saklanmaktadır.

facebook

Facebook

Analitik Doğa - Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri - Facebook gurubu
facebook.com/groups/280853558731281
instagram

Instagram

Analitik Doğa - Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri - Instagram sayfaları
https://www.instagram.com/analitikdoga