Günümüz eğitim ortamlarında öğretim içeriklerinin öğrencilere aktarılmasında birçok öğretim modeli, yöntem, teknik ve araçlardan faydalanılmaktadır. Eğitimde materyal kullanımı öğrencilerin algılama ve öğrenme süreçlerini kolaylaştırmakta, motivasyonunu arttırmakta, öğretilen konuyu canlı hale getirmekte, öğretim sürecini zenginleştirmekte ve bilginin pekiştirilerek kalıcı öğrenmelerin sağlanmasına aracılık etmektedir. Eğitimde uygun öğretim, materyal, teknik ve araç gereçlerin seçimi ve kullanımı öğretim amaçlarına ulaşmada etkili bir yöntem olduğundan materyal geliştirilmesine yönelik çalışmalar halen devam etmektedir.

Öğrenme üzerine yapılan araştırmalar öğrenilenlerin %83’ünün görme, %11’inin işitme, %3,5’inin koklama, %1,5’inin dokunma ve %1’inin ise tatma yoluyla öğrenildiğini ortaya koymaktadır. Görsel ögelerin dikkat çekici olmasından dolayı, eğitim ve öğretimde bireyleri güdüleyip anlaşılması güç kavramları basitleştirdiği kanıtlanmıştır. Ayrıca görsel öğeler, soyut kavramları somutlaştırarak öğrencilerin kaçırması olası bir takım önemli hususları anlamlandırmalarına imkân sunmaktadırlar. Bu sebeple eğitim ve öğretim ortamlarında çizelge, tablo, harita, infografik gibi pek çok yardımcı görsel materyalin yaygın şekilde kullanımlarına rastlamak mümkündür. Ayrıca öğretim faaliyetleri kapsamında kullanılabilecek görsel ögelerin üretilmesi ve yeni görsel öğretim yöntemlerinin geliştirilmesi devam etmektedir.

Günümüzde her alanda yaşanan bilgi ve veri patlaması, veri bilimi yöntemlerine olan ihtiyacı daha da artırmıştır. Bu nedenle sosyal bilimlerden mühendisliğe, fen bilimlerinden doğa bilimlerine kadar pek çok alanda istatistik ve veri biliminden sıklıkla yararlanılmaktadır. Bunun bir sonucu olarak veri içerikli derslere pek çok öğretim programında yer verilmeye başlanmıştır. Ancak birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de istatistik öğretiminde; sütun ve pasta grafiklerinin çizdirilmesi, ortalama ve varyansın hesaplatılması ile sınırlı kalınmakta; veri toplama, okuma ve yorumlama gibi kavramsal anlamanın üzerinde yeterince durulmamaktadır.

Projenin amacı, veri görselleştirme tekniklerini yenilikçi öğrenme-öğretme yöntemi olarak projenin hedef kitlesi olan öğretmenlere aktarmak ve öğretmenlerin analitik ve görsel düşünme becerilerini geliştirmektir. Bu nedenle, veri görselleştirme teknikleri öğretmenlere RStudio, Python yazılımları, oyun tabanlı ve hesaplamalı bilim uygulamaları, sanat ve grup çalışmalarına dayanan etkinliklerle aktarılacaktır.

Algoritma

Başvuru formu

Etkinliğe katılacak katılımcıların konaklama, etkinlik tesisinden etkinlik alanlarına ulaşımı ve iaşe giderleri TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı tarafından karşılanacaktır.
Lütfen Katılımcı seçim kriterlerini inceleyiniz.

facebook

Facebook

facebook.com/veri.gorselleme
instagram

Instagram

instagram.com/verigorselleme
twitter

Twitter

twitter.com/verigorselleme